Regulamin Wycieczek PTTK Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu 

 

1. Program każdej wycieczki zawiera: informację o trasie wycieczki i/lub obiektach przeznaczonych do zwiedzania, krótki opis, informację o cenie wyjazdu (dla członków PTTK i pozostałych uczestników) oraz o kosztach dodatkowych.

2. W przypadku tras pieszych program wycieczki zawiera orientacyjny czas przejścia oraz poziom trudności (wg poziomu turysty średnio-zaawansowanego)

3. Program może ulec zmianie z powodów organizacyjnych oraz ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik/ Pilot w trakcie wycieczki.

4. W przypadku wycieczek zagranicznych lub wycieczek górskich szlakami przygranicznymi każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości uprawniającego do przekroczenia granicy.

5. Na wycieczki można zapisywać się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w biurze Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu, mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 11.

6. Określoną opłatę za wycieczkę należy uiścić do dwóch dni roboczych od zapisu. Wpłaty można dokonywać osobiście lub na konto Oddziału PTTK podane na stronie internetowej oraz w programie wycieczki. Gwarancją wpisu na listę uczestników każdej wycieczki jest uiszczenie opłaty w terminie określonym w niniejszym punkcie.

7. Oddział PTTK im. A. Janowskiego zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki jednodniowej w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. Wycieczka może być odwołana do czwartku poprzedzającego wyjazd.

8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień        poprzedzający wyjazd, do godziny 1200. W tym przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

9. W przypadku wycieczek wielodniowych terminy uiszczania opłat regulują zapisy w programach wyjazdów. Rezygnacja i zwrot możliwe do dnia kończącego termin wpłat. W przypadku rezygnacji z wycieczki po terminie wpłaty, organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce.

10. Zarząd Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby organizacji imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia uczestników.

11. W ramach kosztów wycieczki Oddział PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu zapewnia każdemu uczestnikowi ubezpieczenie NNW.

12. Dokonanie wpłaty przez uczestnika wycieczki, równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki.

13. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej.

                                                      Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: PTTK Oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a po okresie jej obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim – z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
9. Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.