Regulamin Wycieczek PTTK Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu 

 

1. Program każdej wycieczki zawiera: informację o trasie wycieczki i/lub obiektach przeznaczonych do zwiedzania, krótki opis, informację o cenie wyjazdu (dla członków PTTK i pozostałych uczestników) oraz o kosztach dodatkowych.

2. W przypadku tras pieszych program wycieczki zawiera orientacyjny czas przejścia oraz poziom trudności (wg poziomu turysty średnio-zaawansowanego)

3. Program może ulec zmianie z powodów organizacyjnych oraz ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik/ Pilot w trakcie wycieczki.

4. W przypadku wycieczek zagranicznych lub wycieczek górskich szlakami przygranicznymi każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości uprawniającego do przekroczenia granicy.

5. Na wycieczki można zapisywać się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w biurze Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu, mieszczącym się przy Dęblińskiej 1.

6. Określoną opłatę za wycieczkę należy uiścić do dwóch dni roboczych od zapisu. Wpłaty można dokonywać osobiście lub na konto Oddziału PTTK podane na stronie internetowej oraz w programie wycieczki. Gwarancją wpisu na listę uczestników każdej wycieczki jest uiszczenie opłaty w terminie określonym w niniejszym punkcie.

7. Oddział PTTK im. A. Janowskiego zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki jednodniowej w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. Wycieczka może być odwołana do czwartku poprzedzającego wyjazd.

8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do środy poprzedzającej wyjazd, do godziny 1300. W tym przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

9. W przypadku wycieczek wielodniowych terminy uiszczania opłat regulują zapisy w programach wyjazdów. Rezygnacja i zwrot możliwe do dnia kończącego termin wpłat.

10. Zarząd Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby organizacji imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia uczestników.

11. W ramach kosztów wycieczki Oddział PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu zapewnia każdemu uczestnikowi ubezpieczenie NNW.

12. Dokonanie wpłaty przez uczestnika wycieczki, równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki.

13. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej.