Regulamin Wycieczek PTTK Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu 

 

1. Program każdej wycieczki zawiera: informację o trasie wycieczki i/lub obiektach przeznaczonych do zwiedzania, krótki opis, informację o cenie wyjazdu (dla członków PTTK i pozostałych uczestników) oraz o kosztach dodatkowych.

2. W przypadku tras pieszych program wycieczki zawiera orientacyjny czas przejścia oraz poziom trudności (wg poziomu turysty średnio-zaawansowanego)

3. Program może ulec zmianie z powodów organizacyjnych oraz ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik/ Pilot w trakcie wycieczki.

4. W przypadku wycieczek zagranicznych lub wycieczek górskich szlakami przygranicznymi każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości uprawniającego do przekroczenia granicy.

5. Na wycieczki można zapisywać się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w biurze Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu, mieszczącym się przy ul. 3-go Maja 11.

6. Określoną opłatę za wycieczkę należy uiścić do dwóch dni roboczych od zapisu. Wpłaty można dokonywać osobiście lub na konto Oddziału PTTK podane na stronie internetowej oraz w programie wycieczki. Gwarancją wpisu na listę uczestników każdej wycieczki jest uiszczenie opłaty w terminie określonym w niniejszym punkcie.

7. Oddział PTTK im. A. Janowskiego zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki jednodniowej w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. Wycieczka może być odwołana do czwartku poprzedzającego wyjazd.

8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do środy poprzedzającej wyjazd, do godziny 1300. W tym przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

9. W przypadku wycieczek wielodniowych terminy uiszczania opłat regulują zapisy w programach wyjazdów. Rezygnacja i zwrot możliwe do dnia kończącego termin wpłat. W przypadku rezygnacji z wycieczki po terminie wpłaty, organizator nie gwarantuje zwrotu wpłaty chyba, że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce.

10. Zarząd Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby organizacji imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia uczestników.

11. W ramach kosztów wycieczki Oddział PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu zapewnia każdemu uczestnikowi ubezpieczenie NNW.

12. Dokonanie wpłaty przez uczestnika wycieczki, równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki.

13. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Sosnowcu w godzinach pracy biura oraz na stronie internetowej.