SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PTTK 2024 r.
Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTTK składki członkowskie za okres od 1.01 do 31.12. 2024 wynoszą:
Składka normalna 84 zł
Składka ulgowa 57 zł
Składka uczniowska 39 zł
Do opłacenia składki członkowskiej ulgowej uprawnieni są: rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna), emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
Do opłacenia składki członkowskiej uczniowskiej uprawnieni są: opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci do ukończenia 26 roku życia.
Dodatkowo opłata wpisowa dla osób wstępujących do PTTK obejmująca wydanie legitymacji i znaczka organizacyjnego, to:
21 zł Normalna
12 zł Ulgowa
9 zł Uczniowska (do poziomu szkoły ponadpodstawowej)
Składki można wpłacać osobiście w Oddziale PTTK w PTTK Oddział w Sosnowcu lub przelewem na konto bankowe 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990 z dopiskiem: „Składka 2024 Imię i Nazwisko”.
Znaczki potwierdzające uiszczenie opłaty można odbierać wyłącznie w siedzibie Oddziału, w godzinach pracy biura (odbierając znaczki będziemy prosili o zaktualizowanie swoich danych kontaktowych i ubezpieczeniowych).
PRZYPOMINAMY również, że opłacając składkę na rok 2023 nasi Członkowie nabyli UBEZPIECZENIE, które jest ważne do końca marca 2024.
Posiadanie opłaconej składki/ uzyskanie znaczka/ na 2023 NIE JEST równoznaczne z prawem do korzystania z rabatów na wyjazdy w pierwszym kwartale 2024.
Możliwość korzystania przez cały rok z rabatów dla członków zyskuje się wraz z opłaceniem składki na 2024.