KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Sosnowiecki Oddział PTTK zaprasza wszystkie małe i trochę większe dzieci, które w okresie od 1.07 do 31.08 .2022 wyjadą na wycieczki organizowane przez nasz oddział lub wezmą udział w Wędrówkach Sosnowieckich do udziału w konkursie fotograficznym pt.

„MOJE WAKACJE Z PTTK SOSNOWIEC”

Celem konkursu jest promowanie aktywnego spędzania czasu przez młodych adeptów turystyki i odkrywanie przez nich piękna i różnorodności przyrodniczej, architektonicznej i historycznej naszego miasta i kraju.

Zachęcamy dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych do utrwalania na zdjęciach swoich wakacyjnych wyjazdów z sosnowieckim oddziałem PTTK i przesyłanie ich przez rodziców/opiekunów w terminie od 1.07 do 31.08.2022 na adres mailowypttk.sosnowiec@gmail.com w tytule podając „Moje wakacje z PTTK Sosnowiec”.  W treści maila natomiast prosimy podać imię i nazwisko oraz wiek dziecka, a także datę i miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie.

Każdy rodzic może przesłać max 3 ciekawe, zabawne lub zaskakujące zdjęcia przedstawiające młodego turystę w różnych sceneriach (szlak górski, spływ rzeką, park, obiekt zabytkowy, wycieczka rowerowa, etc…). Wraz ze zdjęciami należy przesłać podpisane oświadczenie (dostępne tutaj – link do oświadczenia oraz na stronie internetowej oddziału PTTK Sosnowiec) jako potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu i wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka na potrzeby realizacji konkursu.

Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na profilu FB sosnowieckiego oddziału PTTK. Zdjęcia każdego uczestnika konkursu będą pokazywane jako osobny post, na który użytkownicy FB będą mogli oddać głos, decydując tym samym, kto zostanie zwycięzcą konkursu.

Zasady głosowania:

Każdy głosujący będzie mógł oddać głos na zdjęcia 1 uczestnika konkursu, poprzez:

  1. polubienie postu, które będzie równoznaczne z przyznaniem 1 punktu,
  2. zamieszczenie komentarza pod zdjęciem (tekstowego lub graficznego), równoznaczne 2 punktom,
  3. udostępnienie postu, które będzie dawało autorowi zdjęcia 3 punkty.

 Głosy będzie można oddawać w okresie od 01.09 do 07.09.2022. Wyniki natomiast zostaną ogłoszone 8.09.2022.

Autor nadesłanych zdjęć, który zbierze najwięcej punktów zostanie zwycięzcą. Dla zwycięzcy i osoby, która zajmie 2 i 3 miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w terminie uzgodnionym z zainteresowaną osobą.

 Zapraszamy do zabawy i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie poniższego oświadczenia i po zeskanowaniu o przesłanie go na adres: pttk.sosnowiec@gmail.com

Oświadczenie oraz zgoda na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu organizowanego przez Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym – “Moje wakacje z PTTK Sosnowiec” mojego dziecka/ moich dzieci

 

…………………………………………………………………………………………..….

(imię i nazwisko)

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka/dzieci oraz podanie do wiadomości publicznej jego/ich imienia, nazwiska w związku z udziałem w konkursie fotograficznym – “Moje wakacje z PTTK Sosnowiec” we wszelkich ogłoszeniach, w tym mediach społecznościowych,  informujących o wynikach konkursu.

 

 

……………………………………………………………………..

Data  i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

Klauzula informacyjna

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu;
  2. Dane osobowe Pana/ Pani dziecka oraz zdjęcia z jego wizerunkiem przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji konkursu „Moje wakacje z PTTK Sosnowiec”, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności mogą one być umieszczone w prasie drukowanej bądź na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora konkursu i instytucji z nim współpracujących przy organizacji konkursu.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dotyczących dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne na potrzeby związane z uczestnictwem w konkursie przeprowadzonym przez Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w
  5. Od wyniku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Komisji Rewizyjnej przy Oddziale PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.
  6. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pttk.sosnowiec@gmail.com